18, మే 2020, సోమవారం

ఫిట్టర్ & వెల్డర్ ఉద్యోగాలు జితం 21,500/-

ఉద్యోగం :ఫిట్టర్ & వెల్డర్ 
శాలరీ:18,500-21,500/- 
అర్హత:12th పాస్ 
ప్లేస్:హైదరాబాద్,చెర్ల పల్లి

Don't Miss Our Latest Updates

Subscribe here to get our newsletter in your inbox, it is safe and EASY!